Beregning af renter og morarenter ved inkasso og gældsinddrivelse med lommeregner

Formlen for opgørelse af gælden:
Hovedstolen + renter + gebyrer = Kravets størrelse

Opgørelse af kravet ved inkasso skridt for skridt

Du kan lære alt om inkasso og egeninkasso ved at systematisere din inkassoproces. Først skal kravets størrelse opgøres. Det vigtigste skridt under inkasso og egeninkasso er altid at få skyldners gæld opgjort korrekt. Det lyder nemt at opgøre gælden, men ofte sker der fejl. Ved forkert opgørelse af gælden snyder du enten skyldner, eller endnu værre – dig selv. Selv uerfarne advokater kan være i tvivl, og de skriver ofte i stævningen, at du først kræver morarente fra sagens anlæg, selvom du måske allere på et tidligere tidspunkt havde været berettiget til renter. Er beløbet stort nok, kan det betale sig at vide det grundlæggende om renter.

Umiddelbart skulle man tro, at hvis skyldner har købt et eller andet for 10.000 kr., så er gælden 10.000 kr. Forkert, det er hovedstolen som er 10.000 kr., gælden kan sagtens værre vokset, fordi der er påløbet morarente. Glemmer du at medtage renten, snyder du dig selv, men er den forkert beregnet i henhold til renteloven, så kan det være, at du faktisk snyder skyldner. Se eksemplet nedenfor på konsekvenserne af en forket opgørelse af kravet mod skyldner. Herudover kan du tillægge rykkergebyrer, som alt sammen bliver gennemgået nedenfor.

Sådan beregner du gældens størrelse

Gældens størrelse opgøres forskelligt alt afhængigt af, om den du har et tilgodehavende hos er forbruger eller erhvervsdrivende. Er du forbruger, og har du et tilgodehavende mod en virksomhed, kan du ikke tage de samme gebyrer, som hvis du i stedet havde været erhvervsdrivende. Grundlæggende gælder dog både for forbrugere og erhvervsdrivende, at du først opgør hovedstolen, herefter renten og til sidst de gebyrer, som kan tillægges.

Hovedstolen + renter + gebyrer = Kravets størrelse

Formlen for opgørelse af gælden er forholdsvis enkel. I den følgende fremstilling opgøres hovedstolen, renten og gebyrer hver for sig. Tilsammen giver de tre delelementer kravets størrelse, og det er derfor vigtigt, at hovedstolen, renten og inkassogebyrer opdeles og beregnes rigtigt. Du skal vide, hvor i loven det står, at du må tage den rente og de gebyrer, som du gør. Det samme gælder for omkostninger ved fremmedinkasso.

Gebyrerne (rykkergebyrer, kompensationsgebyr) er forholdsvis enkle, når du efter gennemgangen nedenfor kender reglerne for, hvornår og hvilke gebyrer du må tage.

Renten er lidt mere kompliceret. Den lette del er, hvis intet ikke er aftalt eller der henvises til renteloven for morarenter ved for sen betaling. Morarenten i henhold til renteloven er forholdsvis let at beregne, når du kender reglerne, som gennemgås nedenfor. Er der indgået en særlig aftale om strafrente ved for sen betaling, eksempelvis 5 % pr. måned, så skal denne aftales gyldighed prøves. Aftalen skal være indgået i forbindelse med handlens indgåelse og fremgå af ordrebekræftelsen. Den som vil støtte ret på, at kunne opkræve eksempelvis 5 % pr. måned skal kunne bevise denne ret. Der er i den forbindelse forskel på, om det er en virksomhed, som handler med en forbruger eller anden erhvervsdrivende.

Hovedstolen er enten den mest enkle eller mest komplicerede at beregne, se straks mere herom nedenfor.

Beregning af gebyrer og kompentationsgebyr, som du kan pålægge en forbruger eller erhvervsdrivende ved for sen betaling

I forholdet mellem en forbruger og en virksomhed, er det som udgangspunkt den erhvervsdrivende, som skal kunne dokumentere forbrugerens gæld. Få altid mundtlige aftaler på skrift eller forbrugeren til at  bekræftet den, før arbejdet eller leveringen udføres. Det er lettere at sammenregne de enkelte delaftaler til en samlet hovedstol, hvis delaftalerne er skriftlige i stedet for mundtlige.

Tilbygning på hus og beregning af hovedstolen ved inkasso ved aflevering på grund af betalingsmisligholdelse

Hvis arbejdet under et byggeri lige pludselig stopper, kan det være meget svært beregne hovedstolen for det, som allerede er blevet opført/leveret. Ofte betyder ændring på ændring i det oprindelige tilbud, at forbrugeren mister overblikket over antallet ar brugte arbejdstimer og fordyrelser. Vil du som håndværker og entreprenør sikre dig, skal du sørge for løbende at få skriftlige aftaler på plads med kunden. Hvis kunden lige pludselig ikke længere kan betale, så ved både du og kunden hvad hovedstolen på gælden er. Klik her og se mere om, hvad der sker, hvis forbrugeren ønsker at klage.

Opgørelse af hovedstolen ved inkasso

Hovedstolen er som udgangspunkt den pris for dit køb, som står på fakturaen fra virksomheden. Det er sjældent at privatpersoner sælger noget på kredit, men også her, er hovedstolen den pris, som du har aftalt ved køber. I 9 ud af 10 tilfælde er det forholdsvis let at opgøre hovedstolen.

I nogle tilfælde, er det næsten umuligt at opgøre hovedstolen, som ofte må bero på et skøn, som ved uenighed endeligt bliver fastsat af domstolene. Et eksempel herpå er, hvis et par (forbrugere) har aftalt med en håndværker (erhvervsdrivende), at denne skal bygge en tilbygning på parrets bolig. Ud fra skitser og tegninger, materialelister mm. er der aftalt en samlet pris på 400.000 kr. for tilbygningen. Håndværkeren er kommet med et skriftligt tilbud på 400.000 kr., som parret har accepteret, og herefter er arbejdet påbegyndt.

Under arbejdsprocessen, sker det ofte, at der støder tillægsarbejder til, ligesom parret løbende ændrer i ordren. Et betongulv med gulvtæppe bliver ændret til gulvopvarmet egeparketgulv. Ruderne får et ekstra lag glas og mange andre bygningsdele får et kvalitets og prismæssigt løft. Efter at håndværkeren under byggeriet a conto har modtaget 400.000 kr., og nu sender en ny aconto regning på 200.000 kr., meddeler parret, at banken har smækket kassen i på boliglånet. Her står parret og håndværkeren med en halvfærdig tilbygning og en ubetalt a conto regning på 200.000 kr. De utallige tillægsaftaler har været mundtlige og pr. sms. Håndværkeren opgør nu sit endelige krav til 300.000 kr., og samtidig bestrider parret kravets størrelse.

Fordi aftalegrundlaget har været tilfældigt og ikke altid på skrift, er det praktisk talt umuligt at opgøre kravets korrekte størrelse. Herefter kan det være ganske nødvendigt at føre en retssag omkring kravet, involverer retshjælpsforsikringen og få foretaget syn og skøn. Har du et krav vedrørende en bolig, kan du med fordel læse mere om opgørelsen at dette ved at klikke her og læser mere på hjemmesiden: hussager.dk

Gebyrer ved inkasso, som du kan pålægge en forbruger

Ud over rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker, kan der ikke pålægges andre gebyrer. Du må maksimalt sende skyldner 3 rykkere med et rykkergebyr på 100 kr. med mindst 10 dages mellemrum pr. brev, jf. rentelovens § 9b. Det er vigtigt i forbindelse med rykkerne at oplyse om, at manglende betaling kan medfører yderligere omkostninger for skyldner i form af udenretlige inddrivelsesomkostninger. Manglende oplysning herom kan være i strid med god inkassoskik.

Et inkassogebyr efter rentelovens § 9b stk. 3, er et gebyr, der opkræves som betaling for det ekstraarbejde til opgørelse af fordringen, fremsendelse af dokumentation mm., som er forbundet med at du overdrager sagen til tredjemand med henblik på inddrivelse. Du kan kræve 100 kr. i inkassogebyr i den forbindelse.

Opgørelse af hovedstolen ved inkasso, gebyrer ved gældsinddrivelse og penge mønter stablet oven på hinanden

Kan der kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Inkassogebyrer som du kan pålægge en erhvervsdrivende, kompensationsgebyr mm.

Først skal skal være sikker på, at der er tale om en erhvervsdrivende

For at være erhvervsdrivende, skal skyldner drive en privat erhvervsvirksomhed. Den erhvervsdrivende skyldner skal også have indgået aftalen med dig som led i sit erhverv. Er aftalen ikke et led i skyldners drift af erhvervsvirksomhed, betragtes den erhvervsdrivende som privatperson i forhold til denne aftale. En forbruger er en person, hvis køb hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

Gebyrer ved inkasso som erhvervsdrivende kan pålægge hinanden

Som erhvervsdrivende, der handler med en anden erhvervsdrivende kan du kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. til dækning af inddrivelsesomkostninger i tilfælde af skyldners forsinket betaling. Kompensationsbeløbet påvirker ikke dit betalingskrav, og din ret til at kræve kompensation kan ikke udelukkes ved aftale, handelsbrug eller anden sædvane. Beløbet kan kræves i tillæg til rente efter forfaldsdagen. Dette fremgår af rentelovens § 9 a, stk. 3.

Ud over kompensationsgebyret på  310 kr., må du maksimalt sende skyldner 3 rykkere med et rykkergebyr på 100 kr. Der skal gå mindst 10 dage mellem hvert brev, jf. rentelovens § 9b. Det er vigtigt i forbindelse med rykkerne at oplyse om, at manglende betaling kan medfører yderligere omkostninger for skyldner i form af udenretlige inddrivelsesomkostninger.

Hvad må du beregne i rente eller morarenter, når skyldner ikke betaler hovedfordringen til forfald

Hvad er morarenter, og hvad siger loven om beregning af morarenter

Morarente er renten efter forfaldsdagen, hvor skyldner har sidste rettidige frist til at betale for fakturaen. Hvis andet ikke er aftalt fastsættes renten til en årlig rente, der svarer til Nationalbanken officielle udlånsrente med et tillæg på 8 %. Dette fremgår af rentelovens § 5. Klik her og se rentelovens bestemmelser.

Du kan kræve mere end 8 % i renter, hvis det er aftalt på forhånd

Kunne du på andet grundlag kræve højere rente, bevarer han retten hertil, det fremgår direkte i rentelovens § 6.

Ønsker du som erhvervsdrivende, at en anden erhvervsdrivende skal betale eksempelvis 2 % pr. måned i rente ved for sen betaling, så skal det være aftalt i forbindelse med aftaleindgåelsen og accepteret af den anden part eller fremgå af branchens sædvaner.

Skyldner kan altid ved domstolene få efterprøvet, om der foreligger et sådant »andet grundlag«, som berettiger dig til en højere rente end rentelovens § 5.

Særligt omkring forbrugere, skal du være opmærksom på, at den renten som fastsættes i rentelovens § 5 ikke kan fraviges til skade for en skyldner ved aftale, du som erhvervsdrivende indgår som led i dit erhverv, når skyldneren hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Dette fremgår af rentelovens § 7.

En advokat kan i dag få en bøde på 10.000 kr. eller mere for dårlig advokatskik i forbindelse med inkasso. Det er blevet anset for stridende mod god advokatskik, hvis en advokat ved, at der var tale om en forbrugeraftale, men i forbindelse med inddrivelsen af hovedfordringen beregner en højere rente end rentelovens § 5 (morarenten) overfor forbrugeren, selvom den højere rente fremgår af den faktura, som den erhvervsdrivende har udstedt.

Konklusionen er, at hvis du som erhvervsdrivende skal være særlig opmærksom, hvis du vil kræve en højere rente end den, som fremgår af rentelovens § 5 (morarente, rente og procesrente). Du være sikker på, at du har dit aftalegrundlag herfor på plads, og modparten er erhvervsdrivende, så det høje rentekrav holder i retten.

Et eksempel på konsekvenserne af en forket opgørelse af kravet mod skyldner

En forkert opgørelse kan senere få store negative konsekvenser for dig. Har du eksempelvis i et år haft et tilgodehavende på 10.000 kr. hos skyldner, som er forbruger, er hovedstolen de 10.000 kr. Det kan være, at du i fakturaen har skrevet, at ved for sen betaling, så opkræves der 2 % i rente pr. måned, hvilket svarer til 26,82 % i rente pr år. Tillægger du hovedstolen på 10.000 kr med 26,82 % (2.682 kr) får du 12.682 kr. i gæld inklusive renter. Hertil har du efter reglerne skrevet 3 rykkere, som udløser 3 rykkergebyrer på hver 100 kr. Herefter er skyldners gæld 12.982 kr.

Skyldner bestrider at skylde dig 12.982 kr., og du er nu nød til at rejse dit krav mod skyldner hos domstolene. Dermed kan du får dom på, at skyldner skal betale 12.982 kr. Din påstand er derfor overfor retten, at skyldner skal betale 12.982 kr. skyldners påstand er: Frifindelse mod betaling af en lavere beløb.

Under retssagen og hovedforhandlingen kommer det frem, at du ikke i forbindelse med aftaleindgåelsen´med skyldner har aftalt, at du må tage 2 % i rente pr måned ved for sen betaling. Første gang at skyldner blev præsenteret for dette krav var i forbindelse med fakturaens fremsendelse. Herefter fastsætter Domstolene morarenten efter renteloven til 8,05 % (805 kr). Dit hovedkrav her herefter ikke 12.982 kr., men hovedstolen på 10.000 kr. + morarente med 805 kr. + 3 rykkergebyrer på 100 kr. hver, i alt: 11.105 kr. Du får herefter en dom på, at dit tilgodehavende på tidspunktet for sagsanlægget er 11.105 kr. og ikke 12.982 kr.

Herefter skal retten fordele sagsomkostningerne, som grundet hovedforhandling, bevisførelse mm. sættes til 7.500 kr. Sagsomkostningerne på 7.500 kr skal betales af den, som fik mest medhold i sagen. din påstand var, at skyldner skulle betale 12.982 kr. Skyldner påstand var, at skyldner skulle betale et mindre beløb end 12.982 kr. Siden skyldner fik mest medhold, er det dig, som skal betale 7.500 kr i sagsomkostninger til skyldner, samtidig med, at du skal betale dine egne omkostninger på retssagen. Årsagen var, at du havde opgjort kravet forkert, og det fik skyldner medhold i.  Det er derfor vigtigt at opgøre kravet rigtigt første gang.

Beregning af kravets størrelse ved inkasso og gældsinddrivelse mod skyldner

Din egeninkasso begynder med, at du sender en rykker til skyldner med et betalingspåkrav

Efter at du har opgjort kravets størrelse, skal du selvfølgelig have inddrevet gælden hos skyldner. Det er vigtigt at du i den sammenhæng udviser god inkassoskik. God inkassoskik vil sige at overholde loven og fremsende de oplysninger, som skyldner juridisk har krav på. Vil du senere kravet til fremmedinkasso, hos et inkassofirma eller indsende betalingspåkravet til fogedretten, skal du kunne dokumentere at kravet er opgjort korrekt og sendt til skyldner. Klik her og se, hvordan en rykkerskrivelse kan se ud, og hvad du skal være opmærksom på.