1. Rykker. rykkergebyr 100 kr. Gratis Inkasso med Inkassoopgaver.dk Alt om inddrivelse af gæld ved egeninkasso. Egen inkasso. Opgørelse af gælden kravet hovedstolen. Morarenter. Renter. Inkassogebyrer. Rykker 1. Betalingspåkrav. Inkassostævning. Inkassosager

Det er i strid med god inkassoskik, hvis du anvender udtryk som »Rykker«, »Sidste varsel« »Inkasso« eller lignende uden på kuverter, når du sender den til skyldner, jævnfør inkassolovens § 9.

Sådan skriver du en rykker ved egeninkasso

Nedenfor kan du se en skabelon for, hvordan du kan lave din egen rykkerskrivelse til skyldner. Det vil være god kutyme først at kontakte skyldner med en påmindelse uden rykkergebyrer og renter, og minde vedkommende om betaling. Alt efter din relation til kunden, og hvor imødekommende du er, kan du skrive en mail og ringe til kunden med en påmindelse. Dermed får du også kontrolleret, om det skyldes en forglemmelse eller indbetaling til et forkert kontonummer eller noget tredje. samtidig gør du det også klart overfor skyldner, at hvis du ikke kan se, at pengene er gået ind i løbet af de næste 10 dage, så bliver der sendt en rykker, med gebyrer og renter.

Inkassofirmaer og advokater er meget mere bidske overfor skyldner, men de har jo heller ikke nogen forretningsmæssig relation til skyldner, som du har. Hvis skyldner ikke har betalt, bør du forfølge dit krav og sende den første rykker.

Husk, at inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Inspiration til opbygning af den første rykkerskrivelse ved inkasso og reglerne bag

Reglerne om rykkere finder du i renteloven:

§ 9 b. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr.

Om henvendelse til skyldneren skriver lov om inkassovirksomhed:

§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

§ 11. Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.

En påkravsskrivelse eller kort sagt: Et påkrav, er en juridisk term , hvor du som afsender understreger vigtigheden af, at modparten reagerer efter indholdet i din påkravsskrivelse. I den sammenhæng er det særligt vigtigt at nævne de konsekvenser, som udeladelse af efterkommelse af påkravet kan medfører.